Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Definice specifických poruch učení

            V roce 1976 vydal Úřad pro výchovu v USA definici specifických vývojových poruch učení v tomto znění: „Specifické poruchy učení jsou poruchami v jednom nebo více psychických procesech, které se účastní v porozumění řeči nebo v užívání řeči, a to mluvené i psané. Tyto poruchy se mohou projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, myslet, číst, psát nebo počítat. Zahrnují stavy, jako je např. narušené vnímání, mozkové poškození, lehká mozková dysfunkce, dyslexie, vývojová dysfázie atd.“

Další definice specifických poruch učení z roku 1980 pochází od skupiny expertů Národního ústavu zdraví ve Washingtonu, USA spolu s experty Ortonovy společnosti a dalších institucí a zní takto: „Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému, i když se porucha učení může vyskytovat souběžně s jinými formami postižení (jako např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitelé), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů.“

Obě výše uvedené definice specifických vývojových poruch učení se samozřejmě týkají nejenom školního věku, ale už i časného dětství a promítají se i do života v dospělosti.

       Zpravidla jsou poruchy učení uváděny ve spojitosti s dysfunkcí centrálního nervového systému. Specifické vývojové poruchy učení jsou totiž podmíněny poruchami v procesech, kterými se získávají a zpracovávají informace.

Jako nejčastěji se vyskytující vývojové poruchy učení bývají popisovány:

Dyslexie – porucha čtení, která postihuje zejména správnost čtení, rychlost čtení a porozumění čtenému textu.

Dysgrafie – porucha psaní, která postihuje úpravu písemného projevu, osvojování jednotlivých znaků a spojení písmeno – hláska.

Dysortografie – porucha pravopisu, která nezahrnuje gramatické chyby, ale specifické dysortografické chyby, např.: rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, sykavek, tvrdých a měkkých slabik apod.

Dyskalkulie – porucha matematických schopností, postihuje matematické představy, operace s čísly, prostorové představy apod.

Dysmuzie – porucha v oblasti hudebních dovedností.

Dyspinxie – porucha v oblasti kresebných dovedností.

Dyspraxie – porucha obratnosti.

bludiste.pdf, (1.68MB)

Tanto pracovní list sice nesouvisí přímo s dyskalkulií, ale mnozí dyskalkulici mají i dysgrafii. Nejen pro ně je určen tento pracovní list. Byl vytvořen pro mého syna, který nerad maluje, ale podobná cvičení má rád. A alespoň touto formou si může procvičit ručku na budoucí psaní. Dopuručuji dodržovat správné držení tužky.  Zde alespoň malý obrázek. Více je např. Michalová: Čáry máry I, nakladatelství Tobiáš. Tato publikace mi byla inspirací.

Dostane se červíček domů do jablíčka?

cesta.pdf, (1.66MB)

Tanto pracovní list sice nesouvisí přímo s dyskalkulií, ale mnozí dyskalkulici mají i dysgrafii. Nejen pro ně je určen tento pracovní list. Byl vytvořen pro mého syna, který nerad maluje, ale podobná cvičení má rád. A alespoň touto formou si může procvičit ručku na budoucí psaní. Dopuručuji dodržovat správné držení tužky.  Zde alespoň malý obrázek. Více je např. Michalová: Čáry máry I, nakladatelství Tobiáš. Tato publikace mi byla inspirací.

Dostane se červíček domů do jablíčka?