Dyskalkulie

I dyskalkulik se může matematiku naučit

Použitá literatura

1)      Blažková, R.: Algebra, metodický materiál, Brno: CDVU, 2003
2)      Blažková, R.: Algebraické výrazy, metodický materiál, Brno: CDVU 1998
3)      Blažková, R., Matoušková, K., Vaňurová, M., Blažek, M.: Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy, Brno: Paido, 2000
4)      Blažková, R., Matoušková, K., Vaňurová, M.,: Texty k didaktice matematuky pro studium učitelství 1. stupně základní školy, 1. část, Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta pedagogická, 1987
5)      BUŠEK, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988
6)      Fuchs E., Kubát J.a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia, Praha : Prometheus, 2001
7)      Gamov, G.:Moje světočára, Praha: Mladá fronta, 2000
8)      Hejný, M. a kol.: Teória vyučovania matematiky 2, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990
9)      Kucharská, A.: Specifické poruchy učení a chování : sborník 1998-1999, Praha: Portál, 1999
10) KYNKOROVÁ, Jitka. Dyskalkulie a její reedukace [online].
[cit. 2. června 2003].Dostupný z WWW: <http://www.volny.cz/dyskalkulie>
11) Matějček Z.: Dyslexie, Jinočany: H&H, 1995
12) Michalová, Z.: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních, Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001
13) Novák, J.: Dyskalkulie, Litomyšl: Augusta, 1997
14) Novák, J.: Vyšetření matematických schopností u dětí, Monografie, Brno: Psychodiagnostika, 1997
15) Novák, J.: Vyšetření matematických schopností u dětí, Příručka, Brno: Psychodiagnostika, 1997
16) Novák, J., Kumorovitzová, M.: Nauč mě počítat, metodika korekce vývojových dyskalkulií, Litomyšl: Augusta, 1994
17) Petáková, J.: Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Praha: Prometheus, 1998
18) Pipeková, J. a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno: Paido, 1998
19) Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení, Praha: Portál, 1997
20) Selikowitz, m.: Dyslexie a jiné poruchy učení, Praha: Grada, 2000
21) Vítková, M. (ed.):Základy speciální pedagogiky II. pro studenty přírodovědecké fakulty a fakulty informatiky, učební text v elektronické podobě, Brno, 2002
22) Zelinková, O. Poruchy učení, Praha: Portál, 1998